?

Log in

No account? Create an account
magyar kuku - Бред лунного хомяка — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Хомяки-захватчики из созвездия Мансарды

[ website | Бредопага ]
[ userinfo | Инфа ]
[ archive | Старьё ]

magyar kuku [14.11.2004|19:38]
Хомяки-захватчики из созвездия Мансарды
[Tags|]
[mood |relaxedrelaxed]

a vi dumali ya ushe ne napishu suda %)
avothui
polet malevom proshel po4ti normalno? esli ne schitat vozdusnih yam nad Ryazanu
V4era smotrel ricarski turnir.. fotki ne o4en bududt izza pomeshenia...
Segodnya smotreli dvorec-otal i sha toka 4to vishel iz termalnodo bassina..
Sku4au po vsem 4poki %)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: kestel
14.11.2004|22:48 (UTC)
:) ниче себе не отбил при полете в ямах? :))
Удачно отдохнуть.
ЗЫ. вина не забудь ;)
(Reply) (Thread)